เมนูอาหาร ประเภทแกง


แกง:
ความหมาย ตามพจนานุกรม หมายถึงกับข้าวประเภทที่เป็นน้ำ มีชื่อต่าง ๆ ตามวิธีปรุงและเครื่องปรุง

   Copyright © 2012 Thaifood DB dot com. All rights reserved.
For more information please contact webcookie